Home
 >> Cosmetic Treatment >> Diet for Cosmetic Treatments >> Formulas
 • Juhua Yanling Gao (Chrysant...
 • Xing Shuang Tang (Almond Po...
 • Fushi Hutao Fa (Eating Waln...
 • Meirong Baojian Gao (Cosmet...
 • Ganju San (Chamomile powder...
 • Gouqi Gao (Fructus Lycii (G...
 • Gouqi Gao (Fructus Lycii (G...
 • Hongyan Jiu (Young Beauty W...
 • Suiyangdi Hougong Mian Bai ...
 • Sang Er Hei Ban Fang (Mulbe...
 • Ganshi Qu Ban Fang (Persimm...
 • Dong Gua Gao (White Gourd O...
 • Tiankui Mei Rong Zhi (Semia...
 • Xingren Jibai Tumian Fang A...
 • Li He Ji Bai Tu Mian Fang (...
 • Fengmi Huaban Fang (Honey F...
 • Yuan Sui Tang (Cilantro Sou...
 • Fuling Fu Mian Ji (Poria (F...
 • Tao Hua Gua Zi Mi (Peach Bl...
 • Xing Tao Hua Xi Ji (Blossom...
 • Yinxing Mian Jiang (Gingko ...
 • Xing Ren Fen (Almond Powder...
 • Tao Ren Xi Mian Fang (Peach...
 • Yu Ji Fang (Skin Care Formu...
 • Taiping Shou Gao Fang (Taip...
 • Jia Wei Pipa Gao (Compound ...
 • Xi Yao Shen Fang (Slender W...
 • Zhima Zao Gao Wan (Sesame (...
 • Fu Sang Wan (Mulberry Pill)
 • Fu Shi Hutao Fa (Walnut Eat...
 • Huma Wan (Sesame (Semen Ses...
 • Ling Fa Bu Luo Fang (Formul...
 • Sang Shen Shui (Mulberry Fr...
 • Da Dou Jian (Soybean Paste)
 • Hu Tao Gao (Walnut (Semen J...
 • Xiang Shen San (Body Fragra...
Meirong Baojian Gao (Cosmetic Paste)

【Sourse】

Yi Fang Ji Jie (Collection of Prescription with Expositions)

Ingredients

Honey          200g
Walnut (Semen Juglandis (Hetaoren/Hutaoren) kernel (fresh)   60g
Black sesame (Semen Sesami Nigrum(Heizhima))   60g
(pre-fried over mild heat), peanut   25g
Chinese jujube   25g
Mulberry fruit (Mori FructusSangshen)   12g
Almonds (Semen Armeniacae Dulce(Tianxingren))   12g
Seed of Chinese Arborvitae (Semen Platycladi(Baiziren))   12g
Pinon   12g
Fruit of chinese Wolfberry (Fructus Lycii(Gouqizi))   6g

 

 Grind walnut (Semen Juglandis (Hetaoren/Hutaoren) kernel, Chinese jujube, black sesame (Semen Sesami Nigrum(Heizhima)) and peanut into fine powders separately. Cook almond,pine nut cypress seed wolfberry (Fructus Lycii(Gouqizi))and mulberry fruit (Mori FructusSangshen)in water and then grind them after dried naturally. Mix the powders together and add honey to make a paste. Store the paste in an airtight container (glass or pottery). Take it with milk or soy bean milk. Fragrant thoroughwort and tomato juice can be added in summer while orange juice added in winter.

Usage

 Take two spoonfuls of the paste after meals in the morning and at night

【Action

 To beautify complexion, moisturize skin, supplement blood and nourish hair, indicated for dry and coarse skin due to deficiency of qi and blood

点击看大图点击看大图
                                                Walnut                                                              Peanut
 
Preparation


 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统